Bestuur

Wie zijn wij:

In Veldhoven is op 3 februari jl. een nieuwe verkeersveiligheidsorganisatie opgericht onder de naam Veldhoven Samen Verkeersveilig (VSV). Dit als alternatief voor de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN), die vanaf 1965 actief was in deze gemeente.

Bestuur:

Voorzitter P. van Keulen
Secretaris H. Cudok
Penningmeester J. van de Looij

Bestuursleden:
T. Cudok

Doelstelling

Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig heeft ten doel het bereiken van duurzame veiligheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, die burgers gelijke rechten en kansen geeft op veilige mobiliteit, ongeacht de wijze waarop men in die openbare ruimte wil verblijven en/of wil deelnemen aan het verkeer. Daarnaast heeft de stichting zich primair ten doel gesteld om door voorlichting een attitudeverandering en gedragsverandering te bewerkstelligen bij de doelgroepen.

De stichting is een visie gestuurde organisatie, waarin de visie ordenend maar ook selecterend werkt voor de belangen en groepen die zij wil dienen, waaronder met name kwetsbare verkeersdeelnemers.

Uit de zienswijze van de stichting op het begrip “duurzaam veilig” vloeien de volgende kerndoelen voort:

  1. duurzaam veilige indeling van de openbare ruimte;
  2. duurzaam veilige vormgeving van de verkeerssystemen;
  3. duurzaam veilig gebruik van aanwezige voorzieningen.
  4. De stichting stimuleert een ieder een actieve rol te spelen bij het verkrijgen van duurzame veiligheid.